cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Dopady nového zákoníku práce na moderní formy zaměstnávání

 

Zákoník práce - změny 2012

Poslední změna: zákon č. 365/2011 Sb.

 

 • Zkušební doba ust. § 35 ZP

Zkušební doba obecně činí 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců může nově činit až 6 měsíců. Lze ji sjednat také v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Sjednat ji lze nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednání musí být písemné, nelze ji prodlužovat - to je možné pouze ze zákona o dobu překážek v práci a nově též o celodenní dovolenou. Zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

 

 • Pracovní poměr na dobu určitou ust. § 39 ZP

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje. Nově nesmí mezi týmiž smluvními stranami  přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Došlo ke zrušení výjimek (např. záskoky za nemoc).


 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli ust. § 43a ZP

Podle dřívější úpravy mohly dočasně přidělovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli pouze agentury práce. Nově je toto přidělení umožněno i zaměstnavateli, pokud se zaměstnancem uzavře dohodu. Podmínkou je, aby pracovní poměr s přidělovaným zaměstnancem trval alespoň 6 měsíců. Zaměstnavatel od druhého zaměstnavatele nemůže požadovat jinou úhradu než úhradu nákladů spojených se zaměstnáváním (zejména mzda, cestovní náhrady).

 

 • DPP ust. § 75 ZP

Rozsah, na který lze dohodu o provedení práce uzavřít u jednoho zaměstnavatele, se zvyšuje ze 150 hodin na 300 hodin ročně. Dohody se zúčtovanou odměnou vyšší než 10 000,- Kč podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

 

 • Nový výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele ust. § 52h

Jedná se porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Jedná se o situaci, kdy se zaměstnanec nebude prokazatelně v době prvních jednadvaceti dnů nemoci zdržovat v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Výpověď za takové porušení musí být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne zjištění porušování léčebného režimu a zaměstnavatel už dále nesmí krátit či odebrat náhradu mzdy za porušení léčebného režimu. Vycházky jsou časově omezeny.

 

 • Odstupné ust. § 67 ZP

Odstupné je nyní závislé na odpracované době u zaměstnavatele a náleží ve výměře:

 1. jednonásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání tvá méně než 1 rok,

 2. dvojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

 3. trojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 2 roky

Zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr, nenáleží odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době.

 

 • Pracovní doba, fond a konto pracovní doby ust. § 78 - 87 ZP

Maximál ZPní délka směny nově činí nejvýše 12 hodin (a to i pro dohody o provedení práce) - ust. § 83.

Pracujícím v noci bude ten, kdo odpracuje v průměru alespoň jednou týdně 3  hodiny v noci - ust. § 78 odst. 1 písm. k) ZP.

Fond pracovní doby při pružném rozvržení se vyrovnává až po 26 týdnech u zaměstnavatelů, kteří nemají odbory. Pokud to bude ujednáno v kolektivní smlouvě, bude se moci vyrovnávat až po 52 týdnech - ust. § 78 odst. 1 písm. m). Podobná úprava je i u konta pracovní doby - ust. § 86 ZP.

Evidence pracovní doby musí povinně obsahovat začátky a konce směn.

 

 • Práce přesčas ust. § 114 odst. 3 ZP

Zákoník práce umožňuje dohodnout se s vedoucími zaměstnanci na práci přesčas za předpokladu, že je přesčasová práce zohledněna v jejich mzdě. Obdobně může být nyní postupováno i u řadových zaměstnanců. Smluvně dohodnout práci přesčas bude možné v maximálním rozsahu 150 hodin ročně u řadových zaměstnanců a maximálně 8 hodin týdně u vedoucích zaměstnanců (416 hodin ročně).

 • Částečná nezaměstnanost ust. § 209 odst. 2

V případě dočasného omezení odbytu nebo poptávce po službách může zaměstnavatel na základě vydaného vnitřního předpisu platit zaměstnancům překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku - nemusí tedy již jednat s úřadem práce, jak tomu bylo doposud.

 

 • Čerpání dovolené ust. § 218 ZP

Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.  Pokud čerpání neurčí do 30.6. následujícího roku zaměstnavatel, rozhoduje o jejím čerpání zaměstnanec sám na základě písemného oznámení zaměstnavateli ve čtrnáctidenní lhůtě. Dovolená nepropadne pouze z důvodu překážky na straně zaměstnance - např. mateřská dovolená, nemoc zaměstnance, tam bude nařízeno její čerpání po odpadnutí těchto překážek v práci. Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou je možno poskytnout pouze při skončení pracovního poměru.

 

 • Konkurenční doložka ust. § 310 ZP

Dle úpravy platné do konce roku 2011 se sjednávala konkurenční doložka písemně a nejdříve po zkušební době, maximálně na dobu 1 roku po ukončení pracovního poměru. Za každý měsíc závazku platil zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy minimálně ve výši průměrného výdělku. Nyní je tato sazba stanovena nejméně polovinou průměrného výdělku a je jí možné i uzavřít i v průběhu zkušební doby.

 

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz