cristal.grafia.cz www.esfcr.cz europa.eu www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz

Odborná literatura

Sdílené úvazky a další alternativní formy zaměstnání: teorie a praxe / Vlasta Komorousová a Karolína Perlová. Praha: Síť mateřských center, 2008.

Částečný a sdílený úvazek: jako odpověď na řešení nezaměstnanosti a sladění rodinného a pracovního života / V. Tauchmanová, Š. Philippiová. Praha: MC klub maminek Balónek, 2007.

Rodina a práce: jak je sladit a nezbláznit se
/ Michaela Marksová - Tominová. 1. vyd. Praha: Portál, 2009.

Rovné příležitosti ve firmách
/ Alena Králíková, Linda Sokačová. Uherské Hradiště: Marlin, 2006.

Rovné šance jako konkurenční výhoda: příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů / Hana Velíšková. 1. vyd. Praha: Gender Studies, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2007.
ISBN 978-80-86520-19-3

Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování / Kateřina Šaldová Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007.
ISBN 978-80-7330-115-6

Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace: postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku / Sylva Etterová. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006.
ISBN 80-87007-38-7

Matky na trhu (práce a života): výzkumná štúdia / Lýdia Marošiová, Sylvia Šumšalová. 1. vyd. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006.
ISBN 80-88935-89-X

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina / Český svaz žen. Český svaz žen, 2008.

Názory obyvateľov SR na firemné politiky: výber z výskumných údajov / zostavila Jarmila Filadelfiová. Bratislava: Združenie žien v podnikání, 2006.

Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin / Radka Dudová. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008.
ISBN 978-80-7330-138-5

O modeloch zosúlaďovania rodinného a pracovného života: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2005.

O súťažiach a auditoch zamestnávateľov v ústretovosti k rodine v Rakúsku, Maďarsku a v Slovenskej republike / zostavila Mária Jacková. Bratislava: Združenie žien v podnikání, 2006.

Podmínky rodičovství a podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání / Alena Křížková. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 104 s.
ISBN 978-80-7330-127-9

Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života v zamestnávateľskej organizácii / Erika Ľapinová, Katarína Jakab. 1. vyd. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu univerzity Mateje Bele, 2008.
ISBN 978-80-8083-435-7

Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů : plány versus realita / Alen Křížková. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006.
ISBN 80-7330-112-1

Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života ve vybrané časopisecké produkci: zpráva z kvalitativní analýzy mediovaných textů / Paulína Tabery. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005.

Social policies, labour markets and motherhood: a comparative analysis of European countries / edited by Daniela Del Boca and Cécile Wetzels. Cambridge; London: Cambridge University Press, 2007.
ISBN 978-0-521-87741-1

Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života / Radka Dudová. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007.
ISBN 978-80-7330-119-4

Zaostřeno na rovné příležitosti v praxi: výběr z textů elektronického zpravodaje portálu www.muziazeny.cz / Marta Kozáková. 1. vyd. Praha: Nadace Open Society Fund, 2007.
ISBN 978-80-87110-06-5

Změňte směr: nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů / skloubení rodinného a pracovního života. Fórum 50%. Praha: Fórum 50%, 2007.

Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie: osvedčené príklady z praxe / Miroslav Šipikal. -- Banská Bystrica: Regionálne európske informačné centrum, 2007. -- 108 s.
ISBN 978-80-8083-433-3

Babies and bosses: reconciling work and family life: a sythesis of findings for OECD countries / OECD. Paris Cedex: OECD, 2007.
ISBN 978-92-6403244-6

Call centrum: 775 878 800

Aktuality

Projekt Cristal nekončí,
jsme Vám k dispozici:

Budilova 4, Plzeň

kralova@grafia.cz


Informace o modelu
pro udržitelné svépomocné
vzdělávání dospělých
v komunitách (SUSCOM)

Leták ke stažení zde

© GRAFIA, s.r.o. 2011     E-mail: webmaster@grafia.cz